Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

ЦЕНИ

Адвокатски хонорар

Цени

Цени на хонорар на адвокат по наказателно право се определя от НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.   В посочения нормативен акт са определени само минималните размери относими към различните видове дела.
Всяко едно наказателно дело е различно по своята сложност и обем. Дори да вземем за пример две дела за едно и също престъпление, е напълно възможно едното да е изключително просто, а другото да се състои от множество томове и да изисква много повече работа. Като се съобразява с посочената по-горе наредба цени на хонорар на адвокат по наказателно право се определя съобразно работата която следва да се извърши по съответния случай.

Адвокатски хонорар за наказателно дело – защита

Когато се сключи договор за правна помощ и представителство по наказателно дело, наказателния адвокат поема задължението да се явява по делото като представител на пълномощника – обвиняем, подсъдим или пострадал за една инстанция срещу съответното
заплащане. НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ определя минимумите за различни наказателни дела. Адвокатът и клиентът договорят хонорар спрямо обема на работа за всяко отделно дело и неговата сложност. Дейността на наказателния адвокат в една инстанция включва всички действия по защита на правата и интересите на клиента в хода на наказателния процес, включително консултиране на клиент и изготвяне на книжа.

Упълномощеният наказателен адвокат- защитник има самостоятелни права които включват: правото да се среща насаме с обвиняемия;
  • да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения;
  • да представя доказателства;
  • да участва в наказателното производство;
  • да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия.

Защитникът има право да участва във всички действия по разследването с участие на обвиняемия. Наказателния адвокат-защитник е самостоятелна страна в съдебното производство, като основната задача е да постигне най-добрия резултат, което често означава оправдателна присъда. 

Цени,Темида, адвокат Райков

Адвокатски хонорар за правна помощ

Извън случаите когато се поема защита по наказателно дело, адвокатът по наказателно
право може да извършва и друга дейност по правна помощ регламентирана  НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. В такъв случай се определя цена на адвокатския хонорар за всяко отделно действие, като консултации, изготвяне на книжа и запознаване с дело. Цитиранта наредба посочва само минималните възнаграждения, като се определя различен хонорар за всяко действие в зависимост от обема на работа и сложността на казуса.


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502